Štruktúra spoločnosti pre meniaci sa biznis

Organizačná štruktúra vytvorená pomocou Deloitte na mieru rastúcej technologickej spoločnosti

Rýchlo sa rozvíjajúca technologická spoločnosť potrebovala nastaviť organizačnú štruktúru, ktorá by nekládla prekážky dynamike jej rastu a vývoju portfólia, eliminovala právne riziká a zároveň bola administratívne čo najefektívnejšia. Vďaka svojej reštrukturalizácii, ktorú riadil Deloitte, sa teraz spoločnosť môže plne sústrediť na svoj biznis.

Naša výzva

Keď dochádza k rozširovaniu firemného portfólia a k veľkému nárastu objemu transakcií, spoločnosť prirodzene hľadá štruktúru, ktorá by čo najviac zodpovedala jej novým potrebám a ktorá by bola zároveň správne nastavená z právneho a daňového hľadiska.

Práve pred takouto úlohou sme stáli v prípade jednej z najrýchlejšie rastúcich technologických firiem u nás. V nadväznosti na úpravu štruktúry bolo potrebné nastaviť transferové ceny v skupine, t. j. ceny uplatňované pri transakciách medzi spoločnosťami, ktoré sú vlastnícky alebo personálne prepojené. Tieto ceny musia zodpovedať obvyklým trhovým podmienkam, ale zároveň musia zohľadňovať podstatu biznisu, zmeny portfólia a potreby peňažných tokov jednotlivých subjektov.

V neposlednom rade bolo našou úlohou zabezpečiť primeranú ochranu aktív vyvíjaných klientom (duševné vlastníctvo), ktoré zahŕňajú softvérové riešenia tvoriace platformu, na ktorej biznis klienta funguje.

Naša reakcia

Vďaka prepojeniu odborníkov z Deloitte sme navrhli model, ktorý počíta aj s budúcimi zmenami portfólia a obchodných činností klienta. Novo navrhnutá štruktúra spoločností umožňuje klientovi efektívne reinvestovať zarobené prostriedky do ďalších podnikateľských aktivít a zabezpečuje peňažné toky v rámci celej skupiny (subjekty si fakturujú za vzájomne poskytované služby na základe nastaveného modelu transferových cien).

Navrhnutá štruktúra zahŕňa holdingovú spoločnosť, ktorá má podiely v kľúčových subjektoch klienta. Celá štruktúra je koncipovaná ako kaskáda, ktorá zohľadňuje jednotlivé fázy poskytovania služieb a produktov – subjekty sú vertikálne „zavesené“ podľa toho, aký typ činnosti vykonávajú a v ktorej fáze poskytnutia služby alebo predaja produktu sa daná činnosť nachádza. Celý model funguje na základe spolupráce všetkých subjektov v jednotlivých líniách, pretože poskytujú službu ako celok, ale právne sú úplne samostatné.

Author Image
Spoločnosť najskôr zahŕňala dva subjekty. Aby sme dokázali navrhnúť skutočne efektívnu štruktúru, potrebovali sme sa detailne oboznámiť s obchodným modelom klienta a so spôsobom nastavenia všetkých jeho aktivít a procesov.Viktorie NěmcováSenior Consultant, Tax & Legal

V rámci štruktúry stojí samostatne aj subjekt, ktorý zodpovedá za vývoj a ktorý je výhradným držiteľom práv duševného vlastníctva. Vďaka tomu sa minimalizuje právne riziko a ďalší vývoj v tejto oblasti je oddelený od ostatných subjektov. Pri tomto subjekte možno navyše uplatniť odpočítateľnú položku na výskum a vývoj, s výpočtom ktorej nám pomohli odborníci Deloitte na daň z príjmov právnických osôb a z tímu dotácií a stimulov.

Náš vplyv

Zabezpečili sme jednoduchšiu cestu k ďalšiemu rozvoju podnikateľských aktivít nášho klienta. Výrazne sme zjednodušili peňažné toky medzi subjektmi, zabezpečili sme právnu ochranu duševného vlastníctva a pomohli uplatniť daňové odpočty.

Štruktúra skupiny navrhnutá odborníkmi Deloitte z viacerých tímov výrazne zjednodušila peňažné toky medzi subjektmi prostredníctvom nastavenia modelu transferového oceňovania. Navrhnuté riešenie klientovi prinieslo jednoduchšiu možnosť ďalšieho rozvoja jeho podnikateľských aktivít. Celá štruktúra je navrhnutá tak, aby do nej klient mohol priebežne včleňovať ďalšie subjekty zamerané aj na úplne odlišný druh obchodných aktivít.

Tím

Našim klientom pomáhame s daňovými procesmi všetkých druhov. Či už ide o spracovanie daňových priznaní, transferové oceňovanie, medzinárodné zdaňovanie, procesy fúzií a akvizícií, vytváranie podnikových štruktúr, alebo rokovania s daňovými orgánmi. To všetko pomocou najmodernejších technológií. Využívame teda všeobecný prehľad v technologickej, účtovnej, daňovej aj právnej oblasti.