Emisie cenných papierov s audítorom Deloitte

Ako môže audit pomôcť overiť dôveryhodnosť emisie cenných papierov

Naši klienti auditu sa na nás čoraz častejšie obracajú s prosbou o pomoc v oblasti financovania. Ak sa rozhodnú vyriešiť financovanie svojej spoločnosti prostredníctvom emisie cenných papierov, my ako audítori im môžeme ponúknuť riešenie v podobe overenia informácií v ich prospekte. Prospekt je právny dokument, ktorým emitenti cenných papierov informujú svojich potenciálnych investorov o sebe, svojom podnikaní, odbore podnikania a o cenných papieroch, ktoré plánujú emitovať. Aby sme toto riešenie čo najviac zjednodušili, vznikol nový špecializovaný tím, ktorý sa zameriava na transakcie na kapitálových trhoch.

Naša výzva

V dôsledku rýchleho rozvoja veľkých spoločností a skupín v Českej republike a na Slovensku sa klienti čoraz častejšie obracajú na naše oddelenie auditu a uisťovacích služieb (Audit & Assurance) s prosbou o pomoc pri získavaní financovania, a to tak z Pražskej burzy, ako aj zo zahraničných búrz, napríklad v Londýne, Luxemburgu alebo Dubline.

Štandardným výstupom je v tomto prípade list, ktorý obsahuje vyjadrenie k finančným informáciám v prospekte cenných papierov. S týmto listom ďalej pracujú manažéri emisie cenných papierov. Aj keď sa finálny výstup môže zdať relatívne krátky, skrýva sa za ním množstvo hodín intenzívnej práce, často pod časovým tlakom. Okrem toho je potrebné koordinovať veľké množstvo ľudí z Deloitte –audítorsky tím, kolegov špecializujúcich sa na IFRS, expertov na riziká týkajúce sa emitenta, právnikov, odborníkov na dane alebo zahraničné tímy špecializujúce sa na financovanie.

Author Image
Medzi našich klientov zvyčajne patria ľudia, ktorí majú inovatívne nápady, medzinárodné pôsobenie alebo ktorých biznis presahuje veľkosť stredných až väčších firiem. Aby sa chod ich firmy nezastavil, potrebujú ďalšie financie od možných investorov. A získanie financií z burzy vyžaduje rýchly a dôkladný audit.Barbora ChochláčováProject Manager, Audit & Assurance

Naša reakcia

Vznikol úplne nový expertný tím, vďaka ktorému sme teraz schopní celý proces zefektívniť a urýchliť.

Práca celého tímu Deloitte na požadovanom výstupe (na spomínanom liste) musí byť v súlade s časovými a kvalitatívnymi očakávaniami všetkých zúčastnených strán emisie cenných papierov. Vytvorili sme preto špecializovanú skupinu s kapacitou vyčlenenou priamo na pomoc audítorským tímom pri overovaní prospektov.

Jadro tímu tvoria najmä audítori, ktorým pomáhajú experti na dané oblasti. Aby bol náš výstup v zodpovedajúcej kvalite, zapájame expertov z celej siete Deloitte. Máme možnosť konzultovať zložité a nie príliš časté prípady nielen s kolegami z regiónu strednej Európy, ale aj s kolegami z Londýna, Luxemburgu alebo Amsterdamu, ktorí majú skúsenosti s lokálnymi zvyklosťami a cenné poznatky o miestnom trhu, ktoré by bolo inak náročné získať.

Náš vplyv

Vďaka kvalitne vykonanej audítorskej práci môžu firmy získať financovanie a ďalej sa rozvíjať smerom k perspektívnej budúcnosti.

Emisia cenných papierov vedie k zvýšeniu financovania emitenta. To umožňuje jeho ďalší rozvoj a môže to byť aj lacnejšie ako zvyčajné nástroje financovania spoločností, ako sú napríklad úvery. Vytvorenie špecializovanej skupiny prispieva k väčšej spokojnosti našich klientov. Sme pripravení okamžite uplatniť získané skúsenosti, zabezpečiť hladký priebeh celej emisie a predchádzať krízovým situáciám.

Author Image
Naša práca zvyšuje dôveryhodnosť finančných informácií prezentovaných našimi klientmi a umožňuje investorom spoľahnúť sa na podklady, ktoré majú k dispozícii, a lepšie sa rozhodovať.Břetislav KůlaManager, Audit & Assurance

Tím

Špecializovaná skupina z oddelenia auditu a uisťovacích služieb (Audit & Assurance) pomáha klientom s overovaním finančných informácií v prospektoch k emisii cenných papierov. Skupina sa okrem iného spolieha aj na spoluprácu s ďalšími expertmi Deloitte na potrebné oblasti a konkrétne regióny v rámci celého sveta.