Riadenie rizík

Či už ide o kybernetické, strategické a regulačné riziká, projektový manažment alebo udržateľnosť, naše odborné tímy poradenstva v riadení rizík radi podajú klientom pomocnú ruku vo všetkých uvedených, ako aj ďalších oblastiach.

Voľné pracovné miesta
Consulting storefront image

Tímy na oddelení

Interný kontrolný systém (Accounting a Internal Controls)

Pomáhame organizáciám efektívne transformovať spôsoby, akými využívajú technológie, vzťahy s tretími stranami, obchodné procesy, kontroly aj operačné riziká na zvýšenie výkonu organizácie. Rozvíjame riešenia na správu rizík, ktoré sú prispôsobené stratégii organizácie.

Riziká a regulácia vo finančnom sektore

Pomáhame klientom nastaviť či kontrolovať rámce a procesy na riadenie rizík tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú obchodovanie na finančných a kapitálových trhoch, riadenie aktív a pasív, úverové riziko, poskytovanie úverov vrátane monitoringu a inkasovania súvisiacich pohľadávok.

Finančná kriminalita

Poskytujeme poradenstvo klientom, ako identifikovať a riadiť riziká súvisiace s praním špinavých peňazí, podvodmi, financovaním terorizmu alebo compliance. Našimi klientmi sú najmä finančné inštitúcie, ale aj klienti z regulovaných odvetví, ako napr. energetika alebo stavebníctvo. Týmto klientom tiež pomáhame preverovať ich nových obchodných partnerov.

Udržateľnosť

Klientom poskytujeme poradenské služby v oblasti udržateľného rozvoja. Naším cieľom je pomáhať klientom riešiť otázku trvalej udržateľnosti prostredníctvom analýz, nastavenia strategického smerovania, či pomocou nefinančného výkazníctva. Našim klientom poskytujeme podporu pri prechode na udržateľné podnikanie, ktoré zabezpečí dlhodobý rast obratu a zisku.

Kybernetické riziko

Pomáhame organizáciám riadiť riziká kybernetickej bezpečnosti, kombinovať metodiky a rámce založené na medzinárodných štandardoch v záujme vytvorenia praktických a realizovateľných stratégií, technickej a prevádzkovej architektúry a zavedených procesov a postupov s cieľom predchádzať kybernetickým útokom a chrániť cenné údaje a majetok. Sme presvedčení, že odolnosť organizácie musí vychádzať nielen z jej schopnosti reagovať na incidenty, ale aj z prevencie a zmierňovania rizík spojených s kybernetickými hrozbami a prevádzkou IT.

Služby pre farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Poskytujeme podporu klientom pri riešení výziev, ktoré sa týkajú zdravotníctva a farmaceutického priemyslu. Pomáhame im implementovať riešenia pomocou regulatórneho compliance prístupu, ktorý je založený na dátach a posúdení miery rizík a ktorý sa zameriava na rozvoj obchodných aktivít namiesto ich zväzovania ďalšími pravidlami. Klientom poskytujeme asistenciu pri nastavení systému riadenia kvality a pri zavádzaní systému farmakovigilancie.