Deloitte Legal

Deloitte Legal je advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo lokálnym aj zahraničným Klientom, medzi ktorých patria veľké obchodné spoločnosti, malé a stredné podniky aj fyzické osoby. Tím tvoria skúsení právnici so špecializáciou na rôzne oblasti práva. Deloitte Legal, ako súčasť skupiny Deloitte, úzko spolupracuje s odborníkmi z oblasti daní, účtovníctva, auditu, transakčného a podnikového poradenstva, čo jej umožňuje poskytovať klientom jedinečné komplexné služby. Okrem toho slovenská kancelária Deloitte Legal úzko spolupracuje s ďalšími členmi celosvetovej siete advokátskych kancelárií Deloitte Legal s cieľom poskytnúť klientom komplexné riešenia.

Consulting storefront image

Tímy na oddelení

Bankovníctvo a financie

Náš tím poskytuje komplexné právne poradenstvo širokej škále klientov pôsobiacich na finančnom trhu vrátane slovenských a zahraničných bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi, finančných sprostredkovateľov a investičných spoločností. Špecialisti Deloitte poskytujú svoje služby v súlade s najnovšími trendmi a vývojom na trhu v oblasti bankovníctva a financií.

Pracovné právo

Náš tím ponúka široké portfólio služieb. Právne poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa najmä právne previerky, asistenciu pri nábore, prepúšťaní alebo vysielaní zamestnancov, ako aj nastavenie vnútorných procesov a pracovnoprávnych predpisov spoločností. Experti tímu pre oblasť pracovného práva pravidelne vystupujú na odborných konferenciách a publikujú v médiách.

Digital

V oblasti digitálnej transformácie pomáhame našim klientom s nastavením ochrany duševného vlastníctva, prípravou a revíziou zmluvnej dokumentácie a registráciou práv na príslušných úradoch. Našich klientov zastupujeme aj v rôznych sporoch týkajúcich sa autorských práv, práv k ochranným známkam, doménových mien a iných. Naši odborníci tiež dokážu zabezpečiť pre spoločnosti všetky potrebné povolenia na práva duševného vlastníctva a poradiť v oblasti kolektívnej správy práv.

Obchodné právo a M&A

Klientom poskytujeme právne poradenstvo pri štarte podnikania a založení vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, uskutočňovaní akýchkoľvek korporátnych zmien počas existencie spoločnosti, ako aj pri likvidácii a ukončení podnikania. Tiež im pomáhame s nastavením efektívneho systému riadenia spoločnosti, riadením rizík, dodržiavaním legislatívnych predpisov a povinností, adaptovaním sa na legislatívne zmeny, ako aj so zakladaním a nastavením fungovania spoločných podnikov a úpravou vzťahov medzi akcionármi/spoločníkmi.

Životné prostredie a energetika

Regulácia v oblasti životného prostredia čoraz viac ovplyvňuje chod a udržateľnosť celých podnikateľských sektorov. Iniciatíva dynamického rozvoja tejto regulácie má pôvod na úrovni EÚ, čím sa stáva súčasťou právnych poriadkov členských štátov. Zmena klímy a prechod na obehové hospodárstvo, to sú len dve z viacerých aktuálnych environmentálnych výziev, ktorým čelia firmy aj celá spoločnosť. Regulácie sa rýchlo menia, čo razantne zasahuje do podnikateľských plánov. Klientom pomáhame čeliť regulatórnym výzvam v rôznych oblastiach, či už ide o uvádzanie výrobkov na trh, odpady, nakladanie s vodou, potravinárstvo, emisie skleníkových plynov alebo reguláciu chemikálií.

Právo nehnuteľností

Realitné transakcie často zahŕňajú medzinárodný prvok, zložité štruktúry a sofistikované mechanizmy financovania. Poskytujeme komplexné poradenstvo pre realitný segment vrátane akvizícií, financovania, joint venture štruktúr, predaja, komerčného nájmu, zákaziek na výstavbu a komplexných právnych previerok. Naša expertíza pokrýva rôzne aspekty prípravy, výstavby a komerčného využívania developerských projektov a projektov na kľúč.

Daňové poradenstvo a litigácia

V komplexnom systéme daňovej legislatívy je naším cieľom prinášať praktické riešenia, ktoré minimalizujú náklady, maximalizujú efektívnosť riešenia sporov a zabezpečia čo najlepší výsledok pre vaše podnikanie. Našim klientom poskytujeme strategické rady, ako vyriešiť spor čo najrýchlejšie, a snažíme sa zabezpečiť čo najhladší priebeh konania. Poskytujeme poradenstvo s cieľom znížiť riziko vzniku sporu a v oblasti dodržiavania legislatívnych požiadaviek.

Private Equity

Na podnikateľské prostredie má výrazný vplyv aj vznik spoločností s vysokým rastovým a inovačným potenciálom, tzv. startupov. Vývoj tohto typu spoločností má zásadný vplyv aj na využívané biznis modely, čo so sebou zároveň prináša potrebu nekonvenčných spôsobov financovania. Náš tím v spolupráci s ďalšími expertmi Deloitte poskytuje komplexné poradenstvo pre startupy.

Farmaceutické právo a zdravotná starostlivosť

Oblasť výroby a distribúcie liekov je jedným z najrýchlejšie sa meniacich a najinovatívnejších trhov. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním kompletného právneho poradenstva farmaceutickým spoločnostiam, distribútorom liekov a sieťam lekární, a to najmä v oblasti dodržiavania zákonných regulačných požiadaviek a nastavenia biznis a distribučných modelov spoločností. Náš tím špecialistov má skúsenosti s poskytovaním služieb pre zdravotné poisťovne, ako aj poskytovateľov lekárenskej a zdravotnej starostlivosti.

Ochrana osobných údajov

Naše právne poradenstvo zahŕňa najmä overenie súladu spracúvania osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi, prípravu potrebnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov, nastavenia procesov spracúvania osobných údajov, ako aj posúdenia vplyvu na ochranu údajov (DPIA). Okrem toho poskytujeme poradenstvo aj v špecifických otázkach, ako napríklad pri uzatváraní zmlúv so sprostredkovateľom, zavedení kamerového systému, medzinárodnom prenose osobných údajov alebo pri komunikácii spoločnosti s Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Kybernetická bezpečnosť

Pomáhame klientom predchádzať stále komplexnejším kybernetickým hrozbám a útokom a chránime ich dáta a aktíva. Spoločnosti by sa mali intenzívne zaoberať riadením kybernetických rizík a predchádzať tak útokom. V oblasti kybernetickej bezpečnosti poskytujeme naše právne poradenstvo v spolupráci s IT a technologickými špecialistami Deloitte.