Audit a uisťovacie služby

Audit je pre majiteľov firiem dôležitým nástrojom na zistenie, ako sa ich firme skutočne darí. Naši kolegovia sa preto zúčastňujú na inventúrach u klientov, identifikujú potenciálne chyby vo veľkom množstve dát a klientom radia, ako v budúcnosti predísť vážnejším problémom. Podobne fungujú aj uisťovacie služby pre klientov. Na základe veľkého množstva údajov, analýz a konzultácií zisťujeme aktuálny stav spoločnosti. Odborné znalosti expertov z poradenstva v oblasti auditu sa často využívajú pri audítorských zákazkách, ale aj pri samostatných projektoch mimo auditu.

Voľné pracovné miesta
Consulting storefront image

Tímy na oddelení

Finančný audit

Finančný audit slúži na nezávislé overenie finančných výkazov spoločnosti, čo uľahčuje odhalenie prípadných chýb alebo nezrovnalostí. Nemusí ísť vždy len o nezrovnalosti v účtovnej závierke, ale často ide aj o nevedomé chyby, ktoré treba prostredníctvom testov odhaliť vo veľkom množstve údajov. Našimi klientmi sú strategické spoločnosti vlastnené slovenskými alebo zahraničnými investormi, ako aj menšie spoločnosti.

Audit informačných technológií

IT audítor rozhoduje o tom, či je IT prostredie spoločnosti dôveryhodné a bezpečne spravované. Na základe jeho zistení sa finančný audítor dozvie, či je všetko v poriadku, alebo či existuje riziko – v takom prípade by musel finančný audítor zmeniť svoj prístup k auditu. IT audítor musí rozumieť obchodnej aj IT problematike a musí poznať všeobecné rámce, postupy a normy riadenia IT systémov.

Accounting & Reporting Advisory, IFRS Advisory

Tento tím pomáha klientom orientovať sa v zložitých štandardoch účtovníctva a výkazníctva. Ponúka podporu pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS, pri implementácii novovydaných štandardov a pri navrhovaní celopodnikových procesov zberu informácií z dcérskych spoločností alebo pobočiek.

Business Assurance & CFO AGENDA

Tento tím má všetky skúsenosti a znalosti v oblasti účtovníctva, efektívnych interných procesov, účinných interných kontrol a inovatívnych podporných technológií. To pomáha našim klientom udržať si „finančné zdravie“ aj v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí. Práca s finančnými a nefinančnými údajmi, nastavenie a overovanie súladu s legislatívou, riadenie procesných rizík alebo poskytovanie externého výkazníctva sú len niektoré z mnohých činností, ktorým sa venujú naši kolegovia v tomto tíme.

FSI Assurance

Tento tím poskytuje poradenské služby v oblasti riadenia rizík, finančného riadenia a modelovania, účtovníctva podľa IFRS 9 a 13, finančného výkazníctva a regulácie pre banky a finančné aj nefinančné inštitúcie. V bankách vyvíja a testuje matematické modely na určenie odhadu úverového rizika. Nastavuje interné procesy a predpisy na efektívne riadenie rizík. Dokáže vypočítať spravodlivú cenu úverového portfólia pri predaji bánk a dohliadať na oceňovanie derivátov a emisie dlhopisov.

Reporting

Reporting tím zabezpečuje finálnu podobu výstupov – upravuje ponuky pre klientov podľa firemných pravidiel, dodáva všetkým dokumentom a prezentáciám správnu vizuálnu a formálnu podobu, upravuje interné prezentácie a navrhuje dizajn interných materiálov.